תקנון

מפנה – בית ספר לטיפול משפחתי וזוגי

תקנון רישום והשתתפות:

 • התוכנית הנה בהיקף תלת-שנתית וכוללת 374 ש"א של לימודים תאורטיים, 30 שעות הדרכה קבוצתית ו-12 שעות הדרכה חיה.  

 • ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכנית עקב אילוצים בלתי צפויים. הודעה על כך תשלח למשתתפים באמצעות המייל ובמקרים דחופים באמצעות הודעת טקסט. יש להקפיד ולהתעדכן באופן שוטף באמצעי תקשורת אלו.

 • לאור אי הוודאות המתמשכת בשל משבר הקורונה, הנהלת "מפנה- בית ספר לטיפול משפחתי וזוגי" שומרת לעצמה את הזכות להתאים את מתכונת הקורס ומטלות הסיום שלו למגבלות המצב כפי שיוגדרו על ידי רשויות המדינה ומרכז מפנה.

 • לוח החופשות אינו בהכרח מותאם לשנת לימודים אקדמית.

 • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר משתתפים.

 • פתיחת שנת הלימודים השנייה ו/או השלישית מותנית במספר התלמידים הממשיכים.

 • ההכשרה המעשית (הפרקטיקום) שאליה התחייב בית הספר, תתפרס לאורך התוכנית התלת שנתית המוצעת. כל התפרסות מעבר לכך, תלווה בתשלום נוסף, על פי התמחור המפורסם. 

 • אין התוכנית אחראית על מתן אישורי גמול השתלמות למקום העבודה וביכולתה להנפיק אישורי לימודים בלבד.

 

שכר לימוד: 

 • דמי הרשמה: 350 ₪ (לא נכללים בשכר הלימוד ואינם חוזרים בשום שלב, למעט במקרים שהתוכנית התבטלה ביוזמת מנהלי בית הספר). 

 • שכ"ל לכל שנת לימודים בתכנית המלאה הנו  11000 . ניתן לחלק עד 10 תשלומים שווים (מתוכם תשלום מקדמה בסך 2000 ₪ לאחר הודעת הקבלה לתוכנית).

 • המחירים כוללים מע"מ. 

 • המחירים בשנה ב' ו-ג' יהיו צמודים למדד יוני של השנה.

 • כאמור לעיל, למעוניינים להשלים קורסים עבור הסמכה ו/או העשרה מקצועית, ניתן להירשם לכל אחד מהקורסים באופן נפרד. לפרטים והרשמה נא לפנות למנהלות התוכנית.

 • ד"ר ענבל גרל-אזולאי  מייל:inbgral@gmail.com   נייד: 050-5959301

 • הילה ריטר-ויידנפלד:  מייל: hila.ritterw@gmail.com  נייד: 054-5309559  

 

הפסקה או ביטול לימודים: 

 • על ביטול הרשמה/הפסקת לימודים יש להודיע באמצעות מייל למנהלי התוכנית. החזרים וחיובים יקבעו על פי תאריך שליחת המייל ועל התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה בהנהלה. 

 • הנהלת התוכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי עמידה בדרישות האקדמיות או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות וזאת לאחר הליך שימוע (ראה להלן סעיף כללי התנהגות ומשמעת).

 • במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים: 

  • הודעה על ביטול הרשמה עד 30 יום לפני תאריך פתיחת התוכנית- חיוב סך 2000 ₪. 

  • הודעה על ביטול הרשמה החל מ- 30 יום לפני פתיחת התוכנית ועד לתאריך פתיחת התוכנית- חיוב בגובה 25% משכ"ל שנתי. 

  • הודעה על הפסקת לימודים מהיום הראשון ללימודים ועד 30 יום לאחר מכן- חיוב בגובה 50% משכ"ל שנתי. הודעה על הפסקת לימודים החל מהיום ה- 30 מתחילת הלימודים- יחוייב שכ"ל שנתי מלא. 

  • במידה וההחלטה על אי פתיחת התוכנית תתקבל ביוזמת מנהלי התוכנית, יוחזרו שכר הלימוד ודמי הרישום במלואם. 

 

כללי התנהגות ומשמעת 

הלימודים בבית הספר לטיפול משפחתי מבוססים על אמון רב בין בית הספר לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המוסד ואת המעמד של הסטודנט. להלן התנהגויות שאינן עומדות בכללי ההתנהגות המקובלים בבית הספר:

 • התנהגות הגורמת להפרעה ממושכת לתקינות הלימודים וההכשרה במרכז ובכיתות הלימוד.

 •  אי-ציות לתקנונים ולנהלים, הנקבעים על-ידי הנהלת בית הספר או אי-מילוי הוראות עובדיה או מוריה. 

 • אי-הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת עבודות, וכן אי הקפדה על כללי יושר והגינות בעת פנייה בכתב או בע"פ להנהלת בית הספר או המרכז.

 • התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים וכן במורים ובעובדים

 • התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים

 • גרימת נזק למתקנים, לציוד ולרכוש בית הספר וכיתות הלימוד

 • הפרעה לפעילות המתקיימת במרכז ובכיתות הלימוד

Mother and Daughter Love

ליצירת קשר

04-8245198

מנהלת מרכז "מפנה" - ד"ר רות לירון  

ruthliron@hotmail.com

מנהלות "מפנה- בית ספר לטיפול משפחתי וזוגי"-

גב' הילה ריטר ויידנפלד      

ד"ר ענבל גרל אזולאי

mifne.school@gmail.com

שדרות מוריה 125 | חיפה

האתר נבנה ע"י לין - Lin.co.il

© 2020 כל הזכויות שמורות למרכז מפנה.