תקנון

מפנה – בית ספר לטיפול משפחתי וזוגי

תקנון רישום והשתתפות:
1.    תנאי קבלה לבית הספר - כפי שיפורסם באתר בית הספר.
2.    ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכנית עקב אילוצים בלתי צפויים. הודעה על כך תשלח למשתתפים באמצעות המייל ובמקרים דחופים באמצעות הודעת טקסט. יש להקפיד ולהתעדכן באופן שוטף באמצעי תקשורת אלו.
3.    קיימת חובת נוכחות רציפה של לפחות 80% מהמפגשים בכל קורס. על כל היעדרות ידועה מראש יש לעדכן את מנהלות התוכנית.
4.    לאור אי הוודאות המתמשכת בשל משבר הקורונה, הנהלת "מפנה- בית ספר לטיפול משפחתי וזוגי" שומרת לעצמה את הזכות להתאים את מתכונת הקורס ומטלות הסיום שלו למגבלות המצב כפי שיוגדרו על ידי רשויות המדינה ומרכז מפנה.
5.    לוח החופשות אינו בהכרח מותאם לשנת לימודים אקדמית.
6.    פתיחת כל תוכנית מותנית במספר משתתפים.
7.    אין התוכנית אחראית על מתן אישורי גמול השתלמות למקום העבודה וביכולתה להנפיק אישורי לימודים בלבד.
 
הפסקה או ביטול לימודים: 
8.    על ביטול הרשמה/הפסקת לימודים יש להודיע באמצעות מייל למנהלי התוכנית. החזרים וחיובים יקבעו על פי תאריך שליחת המייל ועל התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה בהנהלה. 
9.    במקרה של הריון בסיכון או טיפולי פוריות או חופשת לידה ניתן להיעדר עד שלושה שבועות ברציפות ולא יותר מ- 20% מהמפגשים בכל קורס. במידה ותהיה היעדרות של יותר משלושה שבועות רצופים ויותר מ- 20% מהמפגשים בכל קורס, הסטודנט לא יקבל תעודת סיום של הקורס הספציפי. 
10.    סטודנט שהפסיק את לימודיו מסיבה שנמצאה מוצדקת על ידי הנהלת ביה"ס, יהיה רשאי להשלים את לימודיו בעתיד בכפוף לאישור הנהלת ביה"ס.
11.    הנהלת התוכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי עמידה בדרישות האקדמיות או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות וזאת לאחר הליך שימוע (ראה להלן סעיף כללי התנהגות ומשמעת).
12.    במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים: 
12.1     הודעה על ביטול הרשמה עד 30 יום לפני תאריך פתיחת התוכנית- חיוב סך של 700 ₪.
12.2    הודעה על ביטול הרשמה החל מ- 30 יום לפני פתיחת התוכנית ועד לתאריך פתיחת התוכנית- 

           חיוב בגובה 25% משכ"ל שנתי.
12.3    הודעה על הפסקת לימודים מהיום הראשון ללימודים ועד 30 יום לאחר מכן- חיוב בגובה 50%

           משכ"ל שנתי. הודעה על הפסקת לימודים החל מהיום ה- 30 מתחילת הלימודים- יחויב שכ"ל

           שנתי מלא.
12.4    במידה וההחלטה על אי פתיחת התוכנית תתקבל ביוזמת מנהלי התוכנית, יוחזרו שכר הלימוד

           ודמי הרישום במלואם.

כללי התנהגות ומשמעת 
13.    הלימודים בבית הספר לטיפול משפחתי מבוססים על אמון רב בין בית הספר לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המוסד ואת המעמד של הסטודנט. להלן התנהגויות שאינן עומדות בכללי ההתנהגות המקובלים בבית הספר:
14.    התנהגות הגורמת להפרעה ממושכת לתקינות הלימודים וההכשרה במרכז ובכיתות הלימוד.
15.    אי-ציות לתקנונים ולנהלים, הנקבעים על-ידי הנהלת בית הספר או אי-מילוי הוראות עובדיה או מוריה.
16.    אי-הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת עבודות, וכן אי הקפדה על כללי יושר והגינות בעת פנייה בכתב או בע"פ להנהלת בית הספר או המרכז.
17.    התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים וכן במורים ובעובדים.
18.    התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים.
19.    גרימת נזק למתקנים, לציוד ולרכוש בית הספר וכיתות הלימוד.